Reglement

Huishoudelijk Reglement 2018

 

 

1. Algemene Bepaling:: de leden betalen 75,-€ lidgeld, en vallen zo onder de groepsverzekering van de club. Het bestuur zal nagaan of de clubleden al de punten van het clubreglement respecteren. In geval er zich iemand niet houdt aan de afspraken kan het bestuur sancties treffen. Het bestuur behoudt zich het recht leden definitief uit te sluiten. Door hun lidmaatschap verklaren de leden zich akkoord met het huishoudelijk reglement.


2. Fietstochten: de officiële ritten gaan door op zondagvoormiddag en op donderdagavond. Starten op het Dorp in Heusden. Start en einde van het seizoen, alsook startuur staan vermeld op de website van de club: www.wtc-heusden.be . Deze ritten tellen mee voor het rittenklassement. Bijkomende ritten, van welke aard ook, op gelijk welk tijdstip en vertrekplaats, tellen mee in het rittenklassement indien: deze rit vooraf door het bestuur wordt aanvaard en wanneer deze rit vooraf vermeld wordt op de website. De vermelding van de rit op de website geldt als een uitnodiging voor alle leden. Het bestuur gaat ervan uit dat de leden de website consulteren. Dit geldt bv voor de ritten die gereden worden op feestdagen.


3.  Aanwezigheid en stiptheid: de vertrekuren dienen geëerbiedigd te worden. Het bestuur kan er steeds voor kiezen om het startuur per groep aan te passen. De leden worden hiervan op de hoogte gebracht per mail of via de website.


4. Groepen: de heren rijden in een A-, B- en C-groep. Elke groep heeft zijn eigen karakter naar afstand en snelheid. De dames rijden in een D-groep. Soms rijden verschillende groepen samen. Elke combinatie is mogelijk.

Voor elke groep geldt: samen uit, samen thuis..


5. Clubkledij: bij iedere clubrit moet iedereen de nieuwe clubkleren dragen, trui én broek, zoniet telt de rit niet mee in het rittenklassement. De lay-out van de nieuwe clubkledij staat vermeld op de website.


6. Rittenklassement: de deelnames van de leden aan de officiële ritten worden bijgehouden in een rittenklassement, één voor de dames en één voor de heren. De registratie gebeurt door het bestuur en staan vermeld op de website.

Wanneer er geen bestuursleden aanwezig zijn op een officiële rit, wordt gevraagd aan de leden om de deelname over te maken aan het bestuur. Een rit geldt enkel wanneer voldaan wordt aan alle punten vermeld in het clubreglement. Het bestuur gaat uit van de eerlijkheid van elk lid ivm het doorgeven van een reglementaire deelname aan een rit.


7. Premie: wanneer 30 of meer officiële ritten in clubkledij gereden zijn door een clublid gedurende één jaarseizoen, geeft dit recht op een premie van 30,-€.


8. Begeleiding: er is geen begeleidende wagen voorzien (zolang het aantal deelnemers ons dit niet wettelijk verplicht).


9. Beheer materiaal: ieder lid is verantwoordelijk voor zijn materiaal en kan de club nooit aansprakelijk stellen voor gebeurlijke schade, diefstal of verlies. De leden worden ook verzocht het nodige reserve- en herstelmateriaal mee te nemen op de ritten. Bij defect zal in groep steeds gewacht worden. Om dit tot een minimum te beperken vraagt het bestuur aan de leden om alleen met degelijk materiaal te rijden dat regelmatig nagezien wordt, het materiaal moet voldoen aan de verkeersreglementen.


10. Gedrag en houding: de leden moeten zich steeds ordelijk en tuchtvol gedragen. Ze dienen zich steeds aan de richtlijnen te houden van het bestuur. De leden dienen steeds samen, in groep en per twee te rijden. De wegcode moet nageleefd worden. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor clubleden die de verkeersreglementen niet naleven.


11. Milieu: heb respect voor de natuur, afval wordt niet in de vrije natuur achtergelaten.


12. Meldingen van leden aan het bestuur: indien een lid een melding, een opmerking heeft naar de club toe, van welke aard ook, dient dit schriftelijk gemeld te worden aan het bestuur, via bestuur.wtcheusden@gmail.com

Het bestuur zal deze melding bespreken in een bestuursvergadering. Het bestuur is gemachtigd al dan niet rekening te houden met deze meldingen. Beslissingen van het bestuur zijn bindend.Bestuur WTC Heusden